Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

Privacystatement Pro Persona Holding

Pro Persona Holding hecht grote waarde aan uw privacy. In dit privacystatement staat beschreven hoe Pro Persona Holding omgaat met persoonsgegevens van personen die niet werkzaam zijn bij Pro Persona Holding, welke rechten u heeft en met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie.

Pro Persona Holding verricht behandelingen, doet wetenschappelijk onderzoek en verstrekt informatie met het oog op het verbeteren van de geestelijke gezondheid. Het gaat hierbij om de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het stellen van diagnoses het uitvoeren van behandelingen, het doen van onderzoek; het ontwikkelen en aanbieden van interventies, tests, preventiemaatregelen en het bieden van informatie en advies via de websites, telefoon, chat en mail (hierna gezamenlijk aangeduid als Dienstverlening).

Wij verwerken, beheren en beveiligen deze persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Uitgangspunten

Pro Persona Holding verzamelt alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor die doeleinden.

Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verzameling worden de verkregen gegevens vernietigd of anoniem (verder) verwerkt bijvoorbeeld voor kwaliteits- of onderzoeksdoeleinden. De overgebleven gegevens zijn niet terug te voeren naar een identificeerbare persoon: zij blijven anoniem. In dat geval is niet langer sprake van verwerking van persoonsgegevens.

Indien nodig worden onderzoeksprotocollen voorgelegd aan een Medisch Ethische Commissie, zodat wij ook voldoen aan de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Hoe verzamelt Pro Persona Holding persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

 • wanneer u ons deze gegevens verstrekt in het kader van onze Dienstverlening, bijvoorbeeld via persoonlijke gesprekken, een website, telefonische hulplijn, app of vragenlijst van Pro Persona Holding;
 • wanneer u ons belt (of een terugbelverzoek achterlaat), mailt of met ons contact opneemt via deze of een andere website van Pro Persona Holding;
 • als u ons een bezoek brengt;
 • via derden met wie wij samenwerken in het kader van onderzoek of onze Dienstverlening.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Pro Persona Holding en waarvoor?

In het kader van onze Dienstverlening kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken.

Contactgegevens

Wanneer u in het intake proces zit, onder behandeling bent of meedoet aan een onderzoek, ons verzoekt om informatie of toezending van een nieuwsbrief of andere Diensten van ons afneemt of diensten aan ons verstrekt, verwerken wij - afhankelijk van wat nodig is voor de Dienstverlening - contactgegevens waaronder: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, leeftijd, functie, naam organisatie en/of (BIG)registratienummer.

Deze Contactgegevens worden gebruikt:

 • voor (communicatie in het kader van) de diagnose, behandeling of het (vervolg)onderzoek;
 • voor (communicatie in het kader van) de overige Dienstverlening en om de Dienstverlening mogelijk te maken;
 • om u te laten weten of de betreffende Dienstverlening geschikt is voor u of niet;
 • de afhandeling van uw vragen of klacht;
 • voor het verstrekken en uitwisselen van informatie over (de Dienstverlening van) Pro Persona Holding;
 • voor administratieve doeleinden;
 • voor communicatie in het kader van overeenkomsten met leveranciers en om de uitvoering van overeenkomsten met hen mogelijk te maken;
 • voor communicatie in het kader van sollicitatieprocedures;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze rechten te kunnen uitoefenen of verdedigen;
 • voor beveiligingsdoeleinden waaronder toegangscontrole in onze terreinen en panden alsook het verstrekken van uw inloggegevens voor deelname aan bepaalde Dienstverlening of onderzoek;
 • om u na afloop van de Dienstverlening via de e-mail/sms uit te nodigen uw mening te geven over de Dienstverlening;
 • om u na het invullen van vragenlijsten persoonlijk te berichten.

Bijzondere persoonsgegevens

Onder bijzondere persoonsgegevens wordt verstaan, gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond blijken alsook gegevens over gezondheid of psychische gesteldheid van de deelnemers, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid en gegevens van strafrechtelijke aard.

Gelet op de aard van onze Dienstverlening verwerken wij bijzondere persoonsgegevens in het kader van bijvoorbeeld diagnoses, behandelingen, onderzoeken en interventies. Het betreft met name gegevens over gezondheid of psychische gesteldheid van de cliënten en deelnemers. Deze gegevens die u ons in dat kader verstrekt verwerken wij op grond van de behandelovereenkomst of uw uitdrukkelijke toestemming. Indien dit gebeurt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken. Onder het kopje ‘Wat zijn mijn rechten’ kunt u lezen hoe u dat kunt doen.

Onderzoeksgegevens

Wanneer u meedoet aan een onderzoek verwerken wij persoonsgegevens die nodig zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag of -vragen zoals naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, functie, geboorteland; bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens over gezondheid of psychische gesteldheid van de deelnemers); gebruiksgegevens van websites en apps die in het kader van het onderzoek worden gebruikt.

Welke gegevens in een specifiek onderzoek worden verwerkt is vermeld in een bij dat onderzoek horende informatiebrief, privacyverklaring en/of blijkt uit de informatie op de betreffende website of app.

Deze onderzoeksgegevens worden gebruikt:

 • om in te schatten of u in aanmerking komt voor het onderzoek op grond van uw toestemming;
 • voor de onderzoeksdoeleinden die nader zijn omschreven in de informatiebrief of de toepasselijke privacyverklaring op de website of de app die u ontvangt of kunt raadplegen voordat u besluit om deel te nemen aan het onderzoek op grond van uw toestemming.

Betalingsgegevens

Wanneer u een betaalde dienst van ons afneemt of wanneer u recht heeft op een vergoeding van ons, verwerken wij - afhankelijk van wat nodig is in het betreffende geval - persoonsgegevens waaronder naam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer of creditcardnummer, BTW-nummer, geboortedatum en BSN (uitsluitend wanneer nodig voor zorgdeclaratie en fiscale doeleinden).

Deze betalingsgegevens worden gebruikt voor:

 • het verwerken van uw betaling als u diensten en/of producten van ons afneemt of wij van u;
 • het betalen of bezorgen van de eventueel u toekomende vergoeding voor deelname aan een onderzoek;
 • het kunnen uitoefenen of verdedigen van onze rechten;
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Online verkeersgegevens

Wanneer u gebruik maakt van een website, een app of een daarop aangeboden dienst, kunnen wij persoonsgegevens verwerken zoals de datum van aanmelding, de tijdsduur die u ingelogd bent, surfgedrag binnen de website of app, IP-adres, andere unieke apparaat identificatoren en/of de in de app of website ingevulde (bijzondere) persoonsgegevens.

Deze verkeersgegevens van websites en apps worden gebruikt voor:

 • beheerstechnische doeleinden, zoals voldoende servercapaciteit voor het aantal bezoekers;
 • de levering van de Dienstverlening;
 • het bepalen van de effectiviteit van de Dienstverlening;
 • statistische analyses van bezoek- en klikgedrag en het optimaliseren van de website, app en/of dienst.
 • De websites van Pro Persona Holding kunnen links bevatten naar websites die niet door of in opdracht van Pro Persona Holding zijn vervaardigd en vice versa. Pro Persona Holding is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en hoe die sites uw persoonsgegevens beschermen en behandelen. Wees voorzichtig en raadpleeg de privacyverklaring die op de betreffende website van toepassing is.
 • Zie ook onze cookieverklaring.

Inlog- en accountgegevens van websites en apps

Wanneer u een account aanmaakt op een website of een app verwerken wij de volgende persoonsgegevens: gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord en geboortedatum.

Deze inlog- en accountgegevens worden gebruikt voor leeftijd controle, authenticatie en toegang tot en beheer van uw account en zijn een beveiligingsmaatregel.

Gegevens van sollicitanten, vrijwilligers en zelfstandig ondernemers

Wanneer u solliciteert bij ons verwerken wij contactgegevens en overige gegevens die u in het curriculum vitae opneemt alsook andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Deze gegevens worden gebruikt om met u te communiceren over uw sollicitatie, om te beoordelen of een kandidaat geschikt is voor de openstaande vacature alsook de voorbereiding en totstandkoming van een overeenkomst.

Camerabeelden terrein Pro Persona Holding

Er hangen camera’s op onze terreinen die beelden opnemen van bezoekers. Deze gegevens dienen ter beveiliging en bewaking van zaken die zich op onze terreinen bevinden en ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van iedereen die onze terreinen bezoeken alsook het vastleggen van incidenten.

Grondslagen

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van een overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben of omdat u daartoe (uitdrukkelijke) toestemming hebt verleend.

Als u Pro Persona Holding toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken. Onder het kopje ‘Wat zijn mijn rechten’ kunt u lezen hoe u dat kunt doen.

Wilt u meer weten over de grondslagen? Neem dan contact met ons op via de Functionaris voor Gegegevensbescherming. functionaris.gegevensbescherming@propersona.nl

Verzamelt Pro Persona Holding gegevens over kinderen jonger dan 16?

In het kader van onze Dienstverlening die is gericht op jongeren is het mogelijk dat wij persoonsgegevens verzamelen van kinderen jonger dan 16 jaar, bijvoorbeeld in het kader van behandeling van jongeren. In die gevallen verwerken wij de gegevens niet zonder voorafgaande toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger(s). Met betrekking tot de websites en telefonische hulplijnen geldt dat het verstekken van informatie, hulp en adviezen aan jongeren voorafgaande toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger(s) wettelijk niet is vereist. De gebruiker kiest zelf welke informatie wordt gedeeld en dus welke (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt.

Hoe lang bewaart Pro Persona Holding uw persoonsgegevens?

Pro Persona Holding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Pro Persona Holding heeft een bewaartermijnenbeleid vastgesteld met termijnen en/of criteria waarmee wordt vastgesteld hoe lang welke gegevens worden bewaard. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. In het algemeen hanteert Pro Persona Holding de volgende uitgangspunten.

In het geval dat u als cliënt bij Pro Persona bent geregistreerd na een intake of onder behandeling worden de gegevens na afronding van het traject nog vijftien jaar bewaard of langer wanneer deze persoonsgegevens nog relevant zijn. Contactgegevens en toestemmingsverklaringen worden na afronding van het traject vijftien jaar bewaard.

In geval van zowel niet WMO-plichtig als WMO-plichtig onderzoek worden de onderzoeksgegevens na afronding van het onderzoek vijftien jaar bewaard of langer wanneer deze gegevens wetenschappelijk nog relevant zijn. De contactgegevens en de toestemmingsverklaring worden na afronding van het onderzoek vijftien jaar bewaard.

Gegevens van sollicitanten worden bewaard tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

De persoonsgegevens die via de Infolijnen worden verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het beantwoorden van de vraag en de chatgegevens worden uiterlijk elke twee maanden geanonimiseerd.

De camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren voor de afhandeling van geconstateerde incidenten.

Informatie die nodig is om de verplichtingen en financiële positie van Pro Persona Holding vast te stellen worden zeven jaar bewaard.

Indien nodig voor de afwikkeling van een wettelijke verplichting of gerechtelijke procedure kunnen de daarvoor benodigde persoonsgegevens langer worden bewaard.

Heeft u hierover concrete vragen? Neemt u dan contact op met de Functionaris voor Gegegevensbescherming.

Met wie deelt Pro Persona Holding uw persoonsgegevens?

Pro Persona Holding deelt in beginsel geen persoonsgegevens met derden, behalve wanneer:

 • het derden betreft die in opdracht van ons een taak uitvoeren in het kader van onze Dienstverlening, zoals IT-dienstverleners, zelfstandige psychologen en psychiaters en partijen die de (financiële en praktische) afwikkeling van aankopen verzorgen en partijen die meewerken en/of samenwerken in het kader van diagnose, behandeling en onderzoek;
 • wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht zijn om bepaalde gegevens te verstrekken of zulks is toegestaan;
 • wij van mening zijn dat de mededeling van persoonsgegevens aan andere instellingen of organisaties noodzakelijk is in het kader van de bescherming van (vitale) belangen van een persoon of wanneer dat ter handhaving van de wet noodzakelijk of wenselijk is in het kader van fraudepreventie of opsporing ervan alsook wanneer dat nodig is om onze rechten te kunnen uitoefenen of verdedigen;
 • dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van advies of bijstand van onze professionele adviseurs.

Als wij gegevens verstrekken aan een derde maken wij met die partij afspraken waardoor deze derde onder meer de persoonsgegevens niet mag gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens worden verstrekt en beveiligingsmaatregelen treft die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens.

Wij verwerken de persoonsgegevens in beginsel binnen de Europese Unie (EU). Wanneer sprake is van doorgifte naar landen buiten de EU, bijvoorbeeld in het kader van internationale onderzoeken, informeren wij de betrokkenen daarover alsook over het bestaan van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, of indien dat niet het geval is, welke de passende of geschikte waarborgen zijn, hoe er een kopie van kan worden verkregen of waar ze kunnen worden geraadpleegd.

Hoe beveiligt Pro Persona Holding uw persoonsgegevens?

Pro Persona Holding treft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door onbevoegden.

Wij optimaliseren de beveiliging door bijvoorbeeld:

 • gescheiden opslag van en encryptie te gebruiken, waar dat gepast is;
 • wachtwoordbescherming te gebruiken;
 • toegang tot uw persoonsgegevens te beperken (alleen personen die toegang nodig hebben voor de hierboven beschreven doeleinden krijgen toegang);
 • contractuele bepalingen tot vertrouwelijkheid.

Pro Persona Holding heeft actief beleid op het gebied van het signaleren en opvolgen van eventuele datalekken en beveiligingsincidenten. Als onderdeel van het informatiebeveiligingsbeleid is een protocol ingesteld om tijdig opvolging te kunnen geven aan signalen van mogelijke datalekken en beveiligingsincidenten.

Wat zijn uw rechten?

Recht op intrekking toestemming

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

Recht op inzage

U heeft het recht om aan Pro Persona Holding te vragen welke persoonsgegevens wij precies van u verwerken. U kunt daartoe een verzoek doen om inzage tot deze persoonsgegevens en Pro Persona Holding vragen om een kopie daarvan.

Correctie

U kunt ons verzoeken om uw gegevens te corrigeren. Wilt u bijvoorbeeld post van Pro Persona Holding of andere (digitale) correspondentie op een ander adres ontvangen, dan kunt u een verzoek doen ter correctie van deze gegevens. Is uw achternaam gewijzigd? Dan kunt u ook een verzoek doen ter aanpassing van uw gegevens.

Verder kunt u Pro Persona Holding verzoeken gegevens aan te passen, mochten deze onverhoopt onjuist of onvolledig blijken te zijn. Pro Persona Holding zal uw gegevens direct aanpassen.

Indien u een eigen account heeft (bijvoorbeeld via de website of via een app), heeft u inzage in een deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen of verwijderen, zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw accountgegevens.

Overige rechten

Verder heeft u het recht:

 • om bezwaar te maken tegen een verwerking die wij op grond van ons gerechtvaardigd belang verrichten of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • in bepaalde gevallen: om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’), bijvoorbeeld als u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekt;
 • om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen;
 • bezwaar te maken tegen profilering; en
 • om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit.

Voor meer informatie: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hoe?

U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar de Functionaris voor Gegegevensbescherming.

Op het moment dat u een verzoek doet aan Pro Persona Holding, zal Pro Persona Holding u vragen om:

 • een formulier in te vullen en aan Pro Persona Holding toe te sturen of te mailen;
 • gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om vast te stellen dat u de persoon bent die in onze bestanden staat.

Na ontvangst daarvan neemt Pro Persona Holding zo spoedig mogelijk uw verzoek tot inzage in behandeling en zullen wij binnen vier weken na binnenkomst van uw verzoek schriftelijk reageren.

Wij mogen deze termijn verlengen met nog eens twee maanden indien het aantal verzoeken en/of de complexiteit en de omvang daarvan dit vereist.

Als u niet in de bestanden van Pro Persona Holding staat opgenomen, zal Pro Persona Holding u dat schriftelijk laten weten en de gegevens die u aan ons heeft verstrekt middels het formulier, direct verwijderen.

Uitzondering wetenschappelijk onderzoek

De uitoefening van uw recht op het recht op inzage, rectificatie, beperking van de gegevensverwerking en het recht op gegevenswissing kan op grond van de wet in bepaalde omstandigheden worden geweigerd indien de persoonsgegevens uitsluitend voor statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Het kan zijn, indien die omstandigheden zich voordoen, dat Pro Persona Holding van deze mogelijkheid gebruik maakt. In dat geval zal u daarover worden geïnformeerd.

Contactgegevens

Pro Persona Holding

Wolfheze 2, 6874 BE Wolfheze

e. communicatie@propersona.nl

t. (026) 483 31 11

Functionaris voor Gegegevensbescherming

Wolfheze 2, 6874 BE Wolfheze

e. functionaris.gegevensbescherming@propersona.nl

t. (026) 483 31 95

Klachten?

Als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming functionaris.gegevensbescherming@propersona.nl. De Functionaris voor Gegevensbescherming is onafhankelijk en houdt voor Pro Persona Holding toezicht op de naleving van de AVG. Als u niet tevreden bent over hoe Pro Persona Holding uw klacht afhandelt of als u uw klacht liever niet bij Pro Persona Holding indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat dit Privacystatement na verloop van tijd wordt gewijzigd. We zullen u op de hoogte stellen van deze wijzigingen door het bijwerken van deze pagina. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen om u van eventuele wijzigingen te vergewissen. Voor wijzigingen aan het Privacyatatement, die wij beschouwen als grootschalig, zullen we gedurende enige tijd een mededeling doen op de website.

[1] Dit privacystatement betreft alle onder Pro Persona Holding vallen de verwerkingsverantwoordenlijken:

 • Pro Persona GGz
 • Pompestichting
 • Indigo Gelderland e.o. B.V.

Het Privacystatement werd voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2018.